Pressemelding Klimarapport

August 5, 2013

PRESSEMELDING/PRESS RELEASE

5th August 2013

Rystad Energy har på oppdrag for Miljøverndepartmentet vurdert den globale og nasjonale olje- og gassproduksjon som er mulig under et lavutslippsscenario; det såkalte tograders-scenariet (2DS). Rystad Energy har tatt utgangspunkt i et karbonbudsjett og etterspørselkurver for dette scenariet slik det er definert av Det internasjonale energibyrået (IEA) som sier at samlede CO2 utslipp fra olje, gass og kull ikke må overstige 1000 Gt i perioden 2013 til 2050. Rystad Energy har ikke vurdert om dette budsjettet er relevant i forhold til å oppnå ønsket CO2 mengde i luften eller ønsket virkning på den globale temperaturen. Studien er basert på en analyse av CO2 utslipp ved forbrenning av produserte hydrokarboner fra hvert enkelt olje eller gassfelt ved bruk av Rystad Energy sin database av over 68 000 felt globalt.


Hovedfunnene i studien er at 78 prosent av oljen og 97 prosent av gassen kan produseres frem til 2050 i forhold til det som maksimalt kan produseres. I praksis betyr dette at olje og gass som er i felt som er besluttet bygget ut eller i produksjon kan produseres. «Det vil ikke være lønnsomt hverken samfunnsøkonomisk eller for klima å begrense produksjonen i felt som allerede er i gang», sier Jarand Rystad i en kommentar. «Derimot må man i et slikt scenario begrense produksjonen fra felt som er funnet, men ennå ikke besluttet bygget ut. Kriteriet for dette vil være lønnsomhet som igjen avhenger av oljepris og kostnad. Med det høye kostnadsnivået vi har nå vil faktisk hele begrensningen komme av seg selv dersom oljeprisen går ned til et nivå der felt med 72 dollar i «breakeven» ikke blir besluttet. Dette vil kanskje skje på 85–90 dollar per fat. I et slikt scenario vil 60 prosent av dagens ressurser som ikke ennå er besluttet utbygget ikke bli bygget ut, og det samsvarer med kravet til utslippsreduksjon», sier Rystad. «Spesielt er det olje og kondensat i vanskelige reservoarer samt ukonvensjonelle ressurser som blir liggende.»


Når det gjelder leting vil den kunne fortsette fordi man vil finne ny olje som har bedre økonomi enn oljefelt som er funnet og ikke bygget ut. Kravet for å tilfredstille 2DS karbonbudsjettet er at 45 prosent av nye funn blir liggende igjen, mens 55 prosent kan bygges ut. Igjen er det de mest lønnsomme ressursene som bør bygges ut, og dette er uoppdagede ressurser enten i modne områder, eller i nye områder med forventet god økonomi. «For Norges del vil leting nær eksisterende infrastruktur eller i nye områder med forventet god økonomi som Lofoten og det sørlige Barentshavet være sannsynlig også under 2DS, mens krevende ressurser lenger nord og øst vil kunne bli økonomisk lite interessant», sier Rystad.


I og med at kull har langt større utslipp av CO2 enn olje og gass per energienhet, vil kullproduksjonen avgjøre hvor mye olje og gass som kan produseres. I hovedscenariet antas det i likhet med IEA at andelen utslipp fra kull går ned fra 45 til 36 prosent fram mot 2050. Dersom kullandelen går ytterligere ned til 27 prosent vil nesten all olje og gass kunne produseres, mens en kullandel på dagens nivå vil gi vesentlig større reduksjon av olje- og gass produksjon dersom 2 gradersmålet likevel skal nås. «Den store utfordringen er altså å redusere utslippene fra kull», sier Rystad.


Det går også frem av studien at IEA i sine etterspørselkurver sannsynligvis har undervurdert de potensielle utslippene fra olje og gass etter 2050. Den gjenværende delen av karbonbudsjettet etter 2050 er på kun 55 Gt, noe som ikke samsvarer med etterspørselkurven fram til 2050, selv med en massiv CCS. Det er etter 2050 at man ser et stort gap mellom karbonbudsjettet og sannsynlige utslipp, og det er i denne perioden at mestparten av de store deler av kjente kullreserver må holdes tilbake.
###

If you would like to hear more about this topic or to schedule an interview, please contact Jarand Rystad, Managing Partner at +47 90 69 73, jarand.rystad@rystadenergy.com or Julia Weiss, Marketing Manager at +47 48 29 87 61, julia.weiss@rystadenergy.com.